close
enEnglish

Privacy

Privacy verklaring, HU Podium

versie 5-9-2022

De informatie op deze pagina heeft betrekking op de volgende website:

https://podium.hu.nl/

Via bovengenoemde website deelt de Hogeschool Utrecht, afdeling dienst OO&S,  informatie met haar medewerkers, (aankomende) studenten en relaties. Het kan daarbij gaan om specifieke onderwerpen maar ook om uitnodigingen voor evenementen of het invullen van formulieren.

De HU vindt het belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke gegevens de HU verwerkt als je de bovenstaande sites bezoekt of je aanmeldt voor een activiteit bij de HU. We leggen dit uit per doelgroep.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Hogeschool Utrecht (HU) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring staat omschreven. De HU heeft de wettelijke plicht jouw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken zoals dat omschreven staat in de privacywetgeving; de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

 

Externe partijen die in opdracht van de HU werken – bijvoorbeeld de partij (webhosting) die deze site beheert en bedrijven die de beveiliging voor ons regelen- zijn ook aan deze privacywetgeving gebonden. De HU heeft met hen een verwerkersovereenkomst opgesteld.

Voor welke doelen worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

 
Deelnemers aan evenementen van HU Podium
Om jou als deelnemer te kunnen informeren, verzamelen we een aantal persoonsgegevens van  je. Zo biedt Hogeschool Utrecht verschillende activiteiten en evenementen aan om je te informeren over zaken naast je studie.

Voor het deelnemen aan activiteiten en evenementen heeft de HU persoonsgegevens nodig. Dit zijn met name jouw contactgegevens. We gebruiken deze contactgegevens om je informatie te sturen over de betreffende activiteit. De HU gebruikt de persoonsgegevens ook om je te informeren over eventuele wijzigingen in plaats en aanvangstijd.

We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en verwerken alleen die gegevens die we van jou hebben ontvangen. Jouw gegevens stellen we niet ter beschikking aan derden. We volgen hierbij de eisen van de AVG, de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Grondslag
We verwerken jouw gegevens op basis van toestemming, wanneer je hebt aangegeven dat je deel wilt nemen aan een activiteit of evenement. Mocht je bezwaar hebben tegen het verwerken van je gegevens of als je je toestemming om je gegevens te verwerken bij een evenement wilt intrekken, dan kun je dat aangeven door een mail te sturen naar Askprivacy@hu.nl.

Bewaartermijn
Voor evenementen en activiteiten geldt dat we jouw gegevens binnen 1 maand na afloop van het evenement of activiteit verwijderen.

Website HU Podium
Het doel van deze website is het informeren van belangstellenden over activiteiten van HU Podium, en de mogelijkheid te bieden zich aan te melden voor activiteiten.
HU Podium gebruikt op haar website geen cookies

Grondslag
We verwerken jouw gegevens op basis van toestemming

Bewaartermijn
Hogeschool Utrecht bewaart je aanmelding maximaal 1 maand.

Foto’s en film
Bij evenementen maken we beeld- en geluidsopnamen. Om ervoor te zorgen dat we niemand ongewenst afbeelden, plaatsen we aankondigingen op de locatie van het evenement. Ook benoemen we het doel en geven een verwijzing naar de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen naderhand gepubliceerde opnamemateriaal.  Door de HU ingehuurde fotograven werken met quitclaims , formulieren waarmee degene die wordt gefotografeerd toestemming geeft voor gebruik van de foto door de HU.

Bij wie kan ik terecht met vragen en eventueel bezwaar tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Mocht je vragen hebben over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, dan kun je die stellen aan de privacy desk van de HU: askprivacy@hu.nl .

Op basis van de AVG heb je het recht op inzage in de persoonsgegevens die van jou verwerkt worden, het recht om jouw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten, het recht om jouw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Bij bezwaar zal van geval tot geval bekeken worden of tegemoet kan of moet worden gekomen aan dit bezwaar. Zo kunnen geen gegevens gewist worden, waardoor jou de toegang tot het gebouw wordt ontzegd.

Indien je gebruik wil maken van jouw rechten, kun je een verzoek indienen door – als je een HU account hebt- het formulier privacyverzoek in te vullen of een bericht te sturen naar de Privacydesk van Hogeschool Utrecht via askprivacy@hu.nl .

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zal je mogelijk worden gevraagd je te legitimeren. Zo wordt gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon gedaan. Indien je niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

 

Cookies

Hogeschool Utrecht gebruikt cookies op deze site om de werking van de site te optimaliseren. Dit zijn dus functionele (technische) cookies. Ze worden met pagina’s van de website meegestuurd en door de browser op de harde schijf van jouw computer opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Het gaat bij deze cookies niet om persoonsgegevens.